Twój adres został zapisany. Dziękujemy!
Poinformujemy Ciebie o starcie serwisu.

Nowy portal noclegowo-turystyczny

Wyprzedź konkurencję i znajomych.
Bądź pierwszy, dowiedz się o starcie serwisu.

Wysyłając formularz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Regulamin

zamknij

§1 Postanowienia ogólne

Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści się na stronie internetowej pod adresem www.sypiamtu.pl

Właścicielem strony internetowej jest:

Zdzislowicz.pl Mikołaj Zdzisłowicz
ul. Rycerska 3/26
35-241 Rzeszów
NIP: 517-013-82-72

§2 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Właściciel strony internetowej. Wypełnienie formularza, dzięki któremu użytkownik zostanie poinformowany o uruchomieniu serwisu jest dobrowolne.

Strona internetowa wyposażona jest w mechanizmy chroniące dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Właściciel strony internetowej zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez formularz.

Każda osoba, która poda swoje dane osobowe właścicielowi strony internetowej ma prawo jej swobodnej modyfikacji oraz usunięcia w dowolnym momencie.

Dane osobowe wykorzystywane będą do celów marketingowych strony internetowej www.sypiamtu.pl

§3 Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji. W momencie powstania zmian w regulaminie, każdy użytkownik zostanie o tym poiformowany e-mailowo na adres e-mail wskazany w formularzu.